welcome welcome welcome welcome welcome welcome
logo
Accueil > Contactez-nous

Contact in Nepal

P.O. Box: 10696, Samakhushi-29, Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-4021890, +977 9851076715
Fax: 977-1-4021890
E- mail: yhimalaya@wlink.com.np
  info@yatrahimalaya.com
Website: www.yatrahimalaya.com
  www.prariond.fr

Contact in France

Name: Boris ROIGNOT
Tel: 0033-1-60468126
E- mail: boris.roignot@wanadoo.fr
  refuge@prariond.fr
Website: www.yatrahimalaya.com
  www.prariond.fr