EN FRANCE:

Guy POLI

E-mail: mguido_56@hotmail.com

AU NÉPAL:

Yatra Himalaya Adventure P. Ltd

Associés: Ram Bahadur GURUNG (Suke), Tej Bahadur GURUNG, Kiran DAHAL
P.O. Box 10696, Samakhushi-29, Kathmandu, Nepal.
Tél.: 977-1-4021890, Portable: 9841460384
E-mail: yatrahimalaya2008@gmail.com / info@yatrahimalaya.com

     
    >